Silvasti Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

SILVASTI KONSERNIN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii Silvasti konserni.

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Silvasti konserni
Kiilatie 1
40320 Jyväskylä


Puh. +358 42 453 41
Sähköposti: dataprotection@silvasti.com
Y-tunnus 2150180-8

REKISTERIN NIMI

Silvasti konsernin asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Rekisteriin tallennetaan Silvasti konsernin asiakkaiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tietoja. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen, myyntiin ja to imittamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnat ussa viestinnässä kuten tiedotus – ja uutisointitarkoituksissa, tapahtumakutsujen lähettämisessä, mielipide – ja markkinatutkimuksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin lii ttyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asialline n yhteys. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia yhteistyökumppaneita.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: henkilötiedot, kuten nimi,
tehtävänimike, työnantajan osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ja sen yrityksen nimi, jota henkilö
edustaa. Lisäksi voimme tallentaa myynnillistä taustatietoa sekä tietoja mm. yhteydenpidosta sekä osto- ja
tilaushistoriasta.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja asiakkaan välisen
asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään asiakkaan asiakassopimuksen
voimassaolon päättymisestä tai viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi
vuotta. Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai palvelun tilaajalta. Tietoja voidaan saada myös
viranomaisrekistereistä (esim. kaupparekisteri). Lisäksi hyödynnämme verkosta löytyvää avointa yritysdataa.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan Silvasti konsernin aliurakoitsijayrityksille asiakassopimuksen mukaisten palveluiden ja
ketjuliiketoiminnan toteuttamiseksi. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa myös perintätoimeksiantojen
hoitamiseksi yhteistyökumppanille.


TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN UNIONIN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, jos palvelun tuottaminen sitä edellyttää. Tällöin
tietosuojasta huolehditaan tietosuojalainsäädännön ja muiden säädösten mukaisesti.

Mahdolliset tekniset luovutukset EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle voivat myös koskea tilanteita, joissa
järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n tai ETA:n ulkopuolella tai jos järjestelmän käyttöön liittyvää teknistä
tukea jouduttaisiin pyytämään EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelta.


KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen nimetyillä
henkilöillä, joille se on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia, ja kullekin käyttäjälle
annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

 1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus
  voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
 2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
  Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia
  rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity
  odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
 3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman
  suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen
  pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
  noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
 5. Muut oikeudet
  Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
  suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee lähettää dataprotection@silvasti.com -osoitteeseen.